Regulamin promocji "Rabat 5% za zapis do newslettera"

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 21/2021
 Dyrektora Warsztatów Kultury w Lublinie

 

 

Regulamin promocji

 

„Rabat 5% za zapis do newslettera Warsztatów Kultury”

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „Rabat 5% za zapis do newslettera Warsztatów Kultury” realizowanej w Sklepie internetowym sklep.warsztatykultury.pl
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 3. a) Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie (20-112), ul. Grodzka 5A, NIP 712-327-43-71, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Lublin, REGON 061474549, reprezentowaną przez: Grzegorza Rzepeckiego – dyrektora;
 4. b) Klient - każda osoba biorąca udział w niniejszej Promocji;
 5. c) Konsument - klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorący udział w niniejszej Promocji;
 6. d) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 7. e) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 8. f) Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
 9. g) Produkty promocyjne - wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie obowiązywania Promocji;
 10. h) Sklep internetowy - sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: sklep.warsztatykultury.pl;
 11. i) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

 

 • 2.

Okres i zasady trwania Promocji

 

 1. Promocja trwa od dnia 26 kwietnia 2021 r. do odwołania
 2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera Warsztatów Kultury, uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 5% (słownie: pięć procent) na zakupy Produktów promocyjnych w Sklepie internetowym.
 3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz.
 4. Wskazany rabat nie łączy się z innymi kodami rabatowymi Organizatora.
 5. Wskazany rabat łączy się z promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.
 6. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w § 2 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.

 

 

 

 • 3.

Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Ponad uprawnienia Konsumenta, o których mowa w § 3. ust 1 niniejszego Regulaminu Sprzedawca przyznaje wszystkim Klientom dodatkową umowną możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn poprzez złożenie właściwego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie w terminie do 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od daty wejścia w posiadanie Produktów promocyjnych przez Klienta, pod warunkiem że zwracane Produkty są w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 • 4.

Zasady reklamacji

 

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: news@warsztatykultury.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

 

 • 5.

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 6.
  RODO
 1. Niniejszym informujemy, że Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 w Lublinie są Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przesyłaniem informacji o wydarzeniach Warsztatów Kultury drogą elektroniczną (podstawa z art 6 ust 1 lit a i b RODO).
 3. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypisania się z newslettera Warsztatów Kultury lub do ustania celu w którym dane były zbierane.
 5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie wskazany w pkt. 1. Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 7. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 8. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 9. c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
 10. d) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
 11. e) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 14. Podanie organizatorowi warsztatów danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl